(For English, see below)

Sinds mijn aantreden als voorzitter 3,5 jaar geleden stond een betere relatie met de overheid hoog op mijn verlanglijstje. Het voelde alsof de industrie  onder de radar vloog en de kreet “Waar is de overheid?” kwam regelmatig langs in gesprekken met verschillende gamemakers. Met de groeiende  ondersteuning in buurlanden zoals Duitsland en België werd het contrast alleen maar groter. Gelukkig lijkt daar verandering in gekomen te zijn, en daar wil ik graag een update over geven.

De afgelopen tijd hebben we een aantal belangrijke mijlpalen mogen vieren. De DGA heeft Koningin Máxima samen met de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) Gunay Uslu mogen ontvangen bij een werkbezoek aan Guerrilla in Amsterdam om te spreken over de rol van games in de maatschappij. Daarna kwamen de Dutch Game Awards waar Staatssecretaris van OCW Gunay Uslu, ondanks haar drukke agenda in verkiezingstijd, de “Best Innovation” Award heeft uitgereikt. Wij hebben haar die avond ook onze Position Paper overhandigd. De forse delegatie vanuit het Ministerie van OCW op de Dutch Game Awards laat geen twijfel bestaan dat games op de radar staan bij de overheid. Nog niet overtuigd? De week daarop mochten we nóg een werkbezoek organiseren met de directies van het Ministerie van OCW, het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en de Topsector Creatieve Industrie. Een resultaat van de vele gesprekken met de overheid die daar aan vooraf gegaan zijn.

Dit is niet altijd zo geweest. Jarenlang werden games gezien als een niche van de creatieve industrie. Games waren een interessante sector, met potentie bij serious games, maar met minimale bijdrage aan cultuur en economie. We zien inmiddels gelukkig een compleet andere realiteit: 10,1 miljoen Nederlanders van alle leeftijden en alle genders spelen games. Met andere woorden: Games zijn een cultureel, economisch en maatschappelijk fenomeen. Geen niche, geen tijdelijke hype: games zijn hét medium van de 21e eeuw. We kunnen daar niet langer omheen, en dat betekent dat de tijd rijp is om de Nederlandse gamesector in dat licht te bekijken.

De games die van Nederlandse bodem komen zijn eigenzinnig, progressief en op een onmiskenbare manier “Nederlands”. Ze winnen wereldwijd prominente prijzen. Deze wapenfeiten gelden zowel voor onafhankelijke makers (”indies”) als voor grotere studio’s, en we zien een groeiend aantal commerciële successen. De Nederlandse game-industrie groeit hard (17,9% per jaar in de periode 2018-2021) en begint volwassen te worden. Dit vereist een ander soort beleid, en daar hebben we het DGA Position Paper voor geschreven. Dit alles staat duidelijk op de radar in Den Haag.

Nu lijkt dit misschien weer een pleidooi voor “meer aandacht voor games”, maar dat is nadrukkelijk niet het geval. Mijn beeld is namelijk dat de overheid momenteel actief meedenkt en hard werkt aan een plan van aanpak om de game-industrie naar een volgend niveau te helpen. Ik ben hier dankbaar voor en kijk met optimisme naar de komende periode.

De raderen zijn in werking, en het is nu aan ons, de gamemakers, om onze blik te richten op de toekomst. Wat ligt er in het verschiet voor de game-industrie in Nederland? Waar willen we over 10 jaar staan? En: Wat is daar voor nodig? De kaders liggen er, maar voor de invulling is werk aan de winkel.

Wij gaan daar als DGA in ieder geval mee aan de slag. We blijven het gesprek voeren met zowel de gamemakers als de beleidsmakers. Als we deze brug weten te slaan dan heeft Nederland de potentie om een belangrijke game-hub in Europa te worden. En daar doen we het voor. Let’s play!

Derk de Geus
Voorzitter, Dutch Games Association

Ben je game-maker, en (*gasp!*) nog geen lid van de DGA? Klik dan hier om lid te worden zodat we samen de Nederlandse game-industrie naar de “next level” tillen.

English version:

Since my appointment as chairman 3.5 years ago, improving the relationship with the government has been high on my wish list. It felt like the industry was flying under the radar and the question “Where is the government?” came up regularly in conversations with various game developers. With the growing support in neighboring countries such as Germany and Belgium, the contrast only became more obvious. Fortunately, it seems that things have changed, and I would like to give an update.

Recently, we have achieved several important milestones. The DGA had the opportunity to host Queen Máxima and the State Secretary of Education, Culture and Science (OCW), Gunay Uslu, during a visit to Guerrilla in Amsterdam to discuss the role of games in society. Then came the Dutch Game Awards where State Secretary of OCW Gunay Uslu, despite her busy schedule during election time, presented the “Best Innovation” Award. We also presented her our Position Paper that evening. The substantial delegation from the Ministry of OCW at the Dutch Game Awards leaves no doubt that games are on the government’s radar. Still not convinced? The following week, we were able to organize another work visit with the directors of the Ministry of OCW, the Ministry of Economic Affairs and Climate, and the Top Sector Creative Industry. This is a result of the many conversations with the government that preceded it.

This has not always been the case. For years, games were seen as a niche in the creative industry. An interesting sector, with potential in serious games, but with minimal contribution to culture and the economy. Fortunately, we now see a completely different reality: 10.1 million Dutch people of all ages and genders play games. In other words, games are a cultural, economic, and societal phenomenon. Not a niche, not a temporary hype: games are the medium of the 21st century. We can no longer ignore this, and that means it is time to view the Dutch game industry in that light.

The games that come from the Netherlands are unique, progressive, and unmistakably “Dutch”. They win prominent awards worldwide. These accomplishments apply to both independent makers (“indies”) and larger studios, and we see a growing number of commercial successes. The Dutch game industry is growing rapidly (17.9% per year in the period 2018-2021) and is becoming more mature. This requires a different kind of policy, and that is why we have written the DGA Position Paper, which is now on the radar in The Hague.

Now, this may seem like another plea for “more attention to games”, but that is explicitly not the case. My perception is that the government is currently actively thinking and working on a plan of action to help take the game industry to the next level. I am grateful for this, and optimistic about the upcoming period.

The wheels are in motion, and it is now up to us, the game developers, to focus on the future. What lies ahead for the game industry in the Netherlands? Where do we want to be in 10 years? And what is needed to get there? The framework is in place, but there is work to be done to fill it in.

At DGA, we look forward to get to work on this. We will continue the conversation with both game developers and policymakers. If we can bridge this gap, the Netherlands has the potential to become a significant game hub in Europe. That’s something worth working on. Let’s play!

Derk de Geus

Chairman, Dutch Games Association

Are you a game developer and (gasp!) not yet a member of the DGA? Click here to become a member and together we will take the Dutch game industry to the “next level”.

Scroll to Top